Polityka prywatności strony
www.solaronenergy.pl

Wstęp

Szanując Państwa prawo do ochrony danych osobowych i prywatności informujemy że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • - Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • - Przetwarzane zgodnie z prawem.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Waldemar Wiszniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Wiszniewski SolarOn Energy, ul. Tytusa Chałubińskiego 2/1, 85 – 794 Bydgoszcz, NIP: 5542243500.

Kontakt z Administratorem biuro@solaronenergy.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem adresu e-mail lub formularza kontaktowego na naszej stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. B);

 2. Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniany interes administratora do reklamowania swojej działalności w internecie(RODO art. 6 ust. 1 lit. F).

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.solaronenergy.pl

W zakresie korzystania ze strony www.solaronenergy.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • - Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

 • - Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;

 • - Czasu nadejścia zapytania;

 • - Pierwszego wiersza żądania http;

 • - Kodu odpowiedzi http;

 • - Liczby wysyłanych przez serwer danych;

 • - Informacja o przeglądarce;

 • - Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.solaronenergy.pl .

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów.

 • - Imię i nazwisko;

 • - Nr. telefonu;

 • - Adres e-mail;

 • - Adres realizacji usługi;

 • - Nazwa i adres firmy;

 • - NIP.

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia towarów od Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl https://www.facebook.com/privacy/explanation

Regulamin korzystania z Instagram.com https://help.instagram.com/581066165581870

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to SolarOn Energy staje się również administratorem danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jak są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne informacje. SolarOn Energy nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.solaronenergy.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją usług przetwarzane będą przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

Dane przetwarzane na podstawie zgody (tj. publikacja zdjęć) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych osób korzystających ze strony www.solaronenergy.pl jest podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora.

W przypadku skorzystania z naszych usług i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • - Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • - Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • - Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • - Prawo do przenoszenia danych;

 • - Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl .

Pobierz plik PDF